Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Vuit universitats catalanes participen en el projecte UniApps, que té com a objectiu principal l’avaluació i disseny d’un nou futur servei consorciat per cobrir sota demanda serveis tipus cloud en el camp de la virtualització d’aplicacions i escriptoris. Entre les millores que persegueix sobre el model actual, destaca l’ús eficient de llicències i la seva compartició, la possibilitat de disposar sota demanda d’aplicacions en xarxa d’ús exclusiu per una universitat o, per exemple, l’accés a terminals en xarxa en mode escriptori.

UNIApps representa una nova definició i canvi del model d’entrega de les aplicacions cap als usuaris de la comunitat d’ensenyament superior.

Qui participa al projecte UNIApps?

Calendari Projecte

Roadmap Planner
maplinks361f1b3b-1e5a-4363-b754-dcd15b394bbc
currentspaces[JIRA, CSUC, Virtapps, GTIAAS, PAUTES, COMPRES, proves]
timelinetrue
pagelinksUNIApps, projecte per avaluar serveis cloud en virtualització.
source%7B%22title%22%3A%22Roadmap%20Planner%22%2C%22timeline%22%3A%7B%22startDate%22%3A%222014-11-01%2000%3A00%3A00%22%2C%22endDate%22%3A%222015-06-01%2000%3A00%3A00%22%2C%22displayOption%22%3A%22MONTH%22%7D%2C%22lanes%22%3A%5B%7B%22title%22%3A%22VirtApps%22%2C%22color%22%3A%7B%22lane%22%3A%22%238eb021%22%2C%22bar%22%3A%22%23aac459%22%2C%22text%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22count%22%3A1%7D%2C%22bars%22%3A%5B%7B%22rowIndex%22%3A0%2C%22startDate%22%3A%22201401%2000%3A00%3A00%22%2C%22displayOption%22%3A%22MONTH%22%7D%2C%22lanes%22%3A%5B%7B%22title%22%3A%22UNIApps%22%2C%22color%22%3A%7B%22lane%22%3A%22%238eb021%22%2C%22bar%22%3A%22%23aac459%22%2C%22text%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22count%22%3A1%7D%2C%22bars%22%3A%5B%7B%22rowIndex%22%3A0%2C%22startDate%22%3A%222014-11-14%2015%3A55%3A14%22%2C%22id%22%3A%22361f1b3b-1e5a-4363-b754-dcd15b394bbc%22%2C%22title%22%3A%22Recerca%20Tecnol%C3%B2gica%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22duration%22%3A%221.54%22%2C%22pageLink%22%3A%7B%22id%22%3A%227929894%22%2C%22title%22%3A%22Virtlabs%2C%20projecte%20per%20avaluar%20serveis%20cloud%20en%20virtualitzaci%C3%B354%22%2C%22pageLink%22%3A%7B%22id%22%3A%227929894%22%2C%22spaceKey%22%3A%22Virtapps%22%2C%22title%22%3A%22UNIApps%2C%20projecte%20per%20avaluar%20serveis%20cloud%20en%20virtualitzaci%C3%B3.%22%2C%22type%22%3A%22page%22%2C%22wikiLink%22%3A%22%5BVirtlabs%2C%20projecte%20per%20avaluar%20serveis%20cloud%20en%20virtualitzaci%C3%B3%22%2C%22type%22%3A%22page%22%2C%22wikiLink%22%3A%22%5BUNIApps%2C%20projecte%20per%20avaluar%20serveis%20cloud%20en%20virtualitzaci%C3%B3.%5D%22%2C%22spaceKey%22%3A%22Virtapps%22%7D%7D%2C%7B%22rowIndex%22%3A0%2C%22startDate%22%3A%222015%5D%22%7D%7D%2C%7B%22rowIndex%22%3A0%2C%22startDate%22%3A%222015-05-23%2002%3A22%3A34%22%2C%22id%22%3A%220428daad-a09c-4857-8751-90598da8ccfe%22%2C%22title%22%3A%22Avaluaci%C3%B3%20resultats%22%2C%22description%22%3A%22Avaluaci%C3%B3%20de%20resultats%20i%20definici%C3%B3%20del%20model%22%2C%22duration%22%3A%221.04%22%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%5D%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Aplicacions%22%2C%22color%22%3A%7B%22lane%22%3A%22%233b7fc4%22%2C%22bar%22%3A%22%236c9fd3%22%2C%22text%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22count%22%3A1%7D%2C%22bars%22%3A%5B%7B%22title%22%3A%22Pilot%20Jukebox%20Universitats%22%2C%22description%22%3A%22This%20is%20the%20third%20bar.%22%2C%22startDate%22%3A%222015-03-02%2005%3A27%3A55%22%2C%22duration%22%3A%222.92%22%2C%22rowIndex%22%3A0%2C%22id%22%3A%22618c0f94-b62e-476c-90ed-2bc84d79e37a%22%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%2C%7B%22rowIndex%22%3A0%2C%22startDate%22%3A%222014-12-31%2016%3A38%3A01%22%2C%22id%22%3A%2200e81df1-e21c-42c5-b78e-bc1a3e79555f%22%2C%22title%22%3A%22Desplegament%20Pilot%20Jukebox%20CSUC%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22duration%22%3A%222.02%22%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%2C%7B%22rowIndex%22%3A1%2C%22startDate%22%3A%222014-12-31%2009%3A16%3A02%22%2C%22id%22%3A%22100c93b7-14de-418c-be71-fb5ce939864d%22%2C%22title%22%3A%22Desplegament%20pilot%20Xenapp%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22duration%22%3A%222.52%22%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%2C%7B%22rowIndex%22%3A1%2C%22startDate%22%3A%222015-03-16%2023%3A02%3A58%22%2C%22id%22%3A%2297dbd8b6-762c-4491-a137-edc98549e9e4%22%2C%22title%22%3A%22Pilot%20XenApp%20Universitats%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22duration%22%3A%222.47%22%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%5D%7D%5D%2C%22markers%22%3A%5B%7B%22title%22%3A%22Entrega%20informe%20d'avaluaci%C3%B3%20i%20model%22%2C%22markerDate%22%3A%222015-06-23%2006%3A39%3A12%22%7D%2C%7B%22markerDate%22%3A%222014-11-15%2000%3A00%3A00%22%2C%22title%22%3A%22Inici%22%7D%2C%7B%22markerDate%22%3A%222015-03-01%2007%3A21%3A58%22%2C%22title%22%3A%22PIlots%20per%20tecnologia%22%7D%2C%7B%22markerDate%22%3A%222015-05-30%2018%3A32%3A04%22%2C%22title%22%3A%22Fi%20Pilot%22%7D%5D%7D
titleRoadmap%20Planner
hashd70db257366e135cdda28d3ef112e010b4881413c3f1b7176596ec768e4e493c

Status
colourGreen
titleNovembre 2014 - Desembre 2015

 

Blog Posts
spacesVirtapps
sortcreation
contentexcerpts