Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

008/07-10 Data: doneu la de la primera impressió

017 Recordeu que els que els múltiples números assignats per una mateixa agència s'anoten cada un en subcamps $a separats, seguits d'un únic subcamp $b. 

Ex. : 

017 ## DL B 42402-2000|aDL B 44962-2000|aDL B 44965-2000|aDL B 44968-2000|aDL B 48026-2000|aDL B 52244-2000|aDL B 1278-2001|aDL B 1333-2001|aDL B 8251-2001|aDL B 9961-2001|aDL B 9964-2001|aDL B 18476-2001|aDL B 20782-2001|aDL B 25202-2001|aDL B 30685-2001|aDL B 32486-2001|aDL B 32488-2001|aDL B 32500-2001|aDL B 35939-2001|aDL B 40950-2001|aDL B 41564-2001|aDL B 42748-2001|aDL B 45355-2001|aDL B 48028-2001|aDL B 50012-2001|aDL B 50349-2001|aDL B 51006-2001|aDL B 51009-2001|aDL B 403-2002|aDL B 1568-2002|aDL B 1572-2002|aDL B 5329-2002|aDL B 9186-2002|aDL B 10151-2002|aDL B 14965-2002|aDL B 16179-2002|aDL B 16190-2002|aDL B 21399-2002|aDL B 41788-2002|aDL B 43596-2002|aDL B 46858-2002|aDL B 42883-2003|aDL B 6130-2006|aDL B 6516-2006|aDL B 6551-2006|aDL B 22028-2007|aDL B 25074-2014|aDL B 9510-2015|aDL B 18877-2018|aDL B 27050-2018|aDL B 28191-2018|bBiblioteca de Catalunya

245 1 0 Harry Potter y la cámara secreta /|cJ.K. Rowling ; [traducción: Adolfo Muñoz García y Nieves Martín Azofra]


500 ## Reimpressions: 2000, 2001, 2002, 2003, 2007, 2014, 2018, 2019
500 ## Existeixen edicions revisades i corregides amb petits canvis de contingut i paginació

020 Quan cada reimpressió té un ISBN diferent, doneu-los fins a un màxim de 5, seguits d'un element identificador entre parèntesis (tipus d'enquadernació, data, etc.):

...