Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aquesta pauta ha de servir per catalogar:   els materials textuals no seriats publicats en qualsevol suport (cap06 = "a"); els materials textuals no seriats manuscrits (cap06 = t);  i els reculls de materials mixtos (cap06 = "p") quan el material textual sigui predominant 

 


  • No labels