Skip to end of metadata
Go to start of metadata


001 - NÚMERO DE CONTROL

El subcamp Obligatori per la 001 és $a

L'etiqueta 001 en els catàlegs locals correspon al número identificador del registre en Sierra del CCUC (b31377622).

Aquesta etiqueta es crea automàticament en el CCUC l'endemà de la creació d'un registre bibliogràfic, i també al fer una còpia d'un registre bibliogràfic del CCUC al catàleg local en Sierra.

És molt recomanable conservar aquesta etiqueta en els catàlegs locals ja que és la correspondència exacta dels registres CCUC-local. A més, juga un paper clau en el control de duplicats.

011 - NÚMERO D'ENLLAÇ A LES COBERTES

El subcamp Obligatori per la 011 és $a

L'etiqueta 011 correspon al número d'ISBN o ISSN que mostra les cobertes de repositoris externs en cas que el document que estigueu catalogant tingui una coberta assignada que no es visualitzi correctament, repetiu l'ISBN o ISSN d'enllaç en una 011.

Tindrà assignat el group tag “i” i no porta indicadors.

En casos de recursos electrònics:

 •  Si esteu catalogant el recurs electrònic i només sabeu l'ISBN de la versió impresa i la coberta enllaça amb aquest ISBN

Ex.:

011 ## 030647493X

020 ## $z030647493X

 • Si esteu catalogant el recurs electrònic i sabeu l'ISBN de la versió electrònica $a i el de la versió impresa $z i la coberta enllaça amb l'ISBN de la versió impresa

Ex.:

011 ## 030647493X

020 ## 0306483815|q(en línia)

020 ## $z030647493X|q(imprès)

 • Si esteu catalogant el recurs electrònic i sabeu l'ISSN de la versió electrònica $a i el de la versió impresa $y i la coberta enllaça amb l'ISSN de la versió impresa.

Ex. :

011 ## 1939-7038

022 ## 1939-7046|q(en línia

022 ## $y1939-7038|q(imprès)

017 - NÚMERO DE DIPÒSIT LEGAL

Els subcamps Obligatoris per la 017 són $a i $b

Casos en què no s'anotarà el camp 017

 • Quan el número del DL sigui incomplet i no consti l'any amb cap tipus de numeració aràbiga o romana.
   

Camp repetible

Si un document té més d'un número de dipòsit legal, i han estat assignats per agències diferents, cada un d'ells s'anota en un camp 017 separat. 

En canvi, els múltiples números assignats per una mateixa agència s'anoten cada un en subcamps $a separats, seguits d'un únic subcamp $b.

Ex.:

017 ##$aPA52-758 (versió subtitulada en anglès)$aPA52-759 (versió doblada en anglès)$bU.S. Copyright Office

Subcamp $a: Número de copyright o de dipòsit legal

 • Número del dipòsit legal sencer (amb les sigles de la demarcació i l'any) precedit de les inicials DL i seguit de les qualificacions entre parèntesis (R)

Ex.:

017 ## DL B 456789-1998 (volum  4)

 •  Apliqueu la següent equivalència per transcriure la numeració aràbiga de l'any de DL que consti amb números romans: 

I = 1958       Ex.: B-321-I = DL B 321-1958

II= 1959       Ex.: B-24-II = DL B 24-1959

...

XLII=1999      Ex.: B-32289-XLII = DL B 32289-1999

 •  Especifiqueu entre parèntesis les qualificacions següents:

  • La designació de volum, de conjunt d'obra completa o de col·lecció.
  • El tipus de relligat, quan n'hi ha més d'un amb el DL corresponent.

En cas de coincidir aquestes dos conceptes, s'anotaran en l'ordre següent i separat per comes.

Ex.:

017 ## DL GI 39-1987 (conjunt, tela)

 Subcamp $b: Agència que assigna el número (NR)

 • Per a les demarcacions de Catalunya: Biblioteca de Catalunya.

Ex.:

017 ## DL B 524-1984$bBiblioteca de Catalunya

 • Per a les demarcacions del País Valencià i Illes Balears: Oficina DL + Demarcació (en català)

Ex.: 

017 ## DL V 2071-2006|bOficina DL València

 •  Per a les demarcacions espanyoles: Oficina DL + demarcació (en castellà)

Ex.:

017 ## DL Se 6085-2005$bOficina DL Sevilla 

017 ## DL Z 367-2010|bOficina DL Zaragoza

 • Per a les demarcacions estrangeres: transcriure tal com apareix al document:

Ex.:

017 ## DL FR DLE-20100618-33091$bBibliotèque nationale de France

Subcamp $z: Número cancel·lat o invàlid de dipòsit legal (R)

En cas de tenir un número cancel·lat o invàlid, el podeu posar en un $z

Ex.:

017 ## DL B 11493-2010$zDL B 11593-2010

020 - NÚMERO DE L'ISBN

Els subcamps Obligatoris per la 020 són $a i $z

Subcamp $a: ISBN vàlid 

Poseu tant els de 10 com els de 13 dígits.

Subcamp $q: Informació qualificadora

Afegiu només qualificadors, en cas que sigui necessari distingir els diferents ISBNs que consten en el recurs (per exemple, els que corresponen a un volum o al conjunt, o bé a enquadernacions diferents).

Si es necessiten múltiples qualificadors, doneu-los en diferents $q separat per "#;#" d'acord amb la font si aquesta presenta la informació de forma lògica. En cas de dubte es recomana el següent ordre: 

 • Lloc/editor
 • Les designacions de número de volum o part o bé de conjunt d'obra completa.(volum X o conjunt)
 • El tipus d'enquadernació en els casos següents: cartoné, tela, rústica

Ex.:

020 ## 8402025196 $q(Unesco ;$qvolum 1 ;$qpell)

 Tendiu a posar els qualificadors en català.

Subcamp $z: ISBN anul·lat, no vàlid, o no aplicable al format del document que es cataloga 

Quan al document hi ha dos ISBNs de la mateixa editorial, un d'ells imprès en el document i l'altre en una etiqueta adherida al document, anoteu-los tots dos. 

 • Considereu l'ISBN que consta en l'etiqueta adhesiva com a vàlid (és una correcció a un error d'impressió del document), i, per tant, anoteu-lo en el $a del camp 020. No feu cap nota al·lusiva a l'etiqueta
 • Anoteu l'ISBN que consta imprès en el document en un $z.

Ex.:

020## 8470693006$q(volum 1)$z8470693008 


Actueu igualment en cas que el llibre no porti l'etiqueta amb el número corregit, però descobriu aquesta incorrecció i esbrineu el número correcte (per exemple, després de veure el mateix ISBN en dos registres diferents).

Si no existeix cap ISBN vàlid, el subcamp $z pot usar-se sol en el registre.

En cas de recursos electrònics

Anoteu l'ISBN del document imprès al subcamp $z.  

Ex.:

020 ## $z9789506415259

o

020 ## $a0877422265|q(en línia)

020 ## $z0877422184|q(imprès) 

 Mitjançant l'ISBN s'estableix el vincle entre el registre bibliogràfic i la imatge de la coberta del document (el nom del fitxer ha de coincidir amb l'ISBN), proporcionada pels proveïdors de cobertes o incorporada en el repositori de cobertes del CSUC per les institucions.

El vincle només s'estableix amb el número incorporat en el primer $a del primer camp del grup "i" (número estàndard), per tant en cas de documents electrònics amb una 020|z per l'ISBN de l'imprès, no es visualitzaven les cobertes quan la imatge del proveïdor anava associada a l'ISBN del document imprès. Per resoldre aquest problema, s'ha creat el camp 011 dins del grup "i".  

L’ordre de cerca als proveïdors establert al CCUC és: Syndetics Amazon – Google

023 - NÚMERO DE CONTROL DEL REPOSITORI D'IMATGES DEL CSUC

El subcamp Obligatori per la 023 és $a

L'etiqueta 023 correspon al número identificador de la coberta en cas de documents sense ISBN.

Aquest número ha de tenir 13 dígits i es formarà amb cinc números 1, més el bib-id del CCUC (b20879143) sense la b. 

Ex.:

1111120879143

Tindrà assignat el group tag “i” i no porta indicadors.

024 - ALTRES IDENTIFICADORS NORMALITZATS 

El subcamp Obligatori per la 024 és $a i l'Obligatori si Aplicable és $2

Incloeu un d'aquests números d'identificació quan s'escaigui (normalment acompanyen al codi de barres) i sobretot quan no hi hagi ISBN. 

Identifiqueu-los usant el primer indicador:

0ISCR (International Standard Code Record)
1UPC (Universal Product Code)
2ISMN (International Standard Music Number)
3EAN (International Article Number)
4SICI (Serial Item and Contribution Identifier)
7Font especificada en el subcamp |2
8Tipus de número normalitzat o codi sense especificar

Transcriviu el número normalitzat o codi generalment sense guions i sense les lletres del davant que indiquen de quin identificador es tracta, excepte quan useu el primer indicador 8 (font desconeguda).

Ex.:

NIPO:653-05-081-3

024 7# 653050813$2NIPO

Ex.: 

DOI 10.1344/0.000000106     

024 7# 10.1344/0.000000106$2DOI    

Ex.: 

ISMN M-69210-480-3
024 2# M692104803

Ex.: 

024 8# ISO/TS 23081-2:2007(E)  

024 1# 076783738X

024 3# 044007837726

027 - STRN (Standard Technical Report Number)

El subcamp Obligatori per la 027 és $a

074 - NÚMERO DE DOCUMENT GPO

El subcamp Obligatori per la 074 és $a

088 - NÚMERO D'INFORME

El subcamp Obligatori per la 088 és $a


-----------------------------

Setembre 2016

 • No labels