Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aquesta pauta ha de servir per catalogar: els registres de materials sonors: Música (impresa, manuscrita i sonora) i materials sonors no musicals en qualsevol suport (cap06 = "c", "d", "i" o "j") i per reculls de materials mixtos (cap06 = "p") quan el material sonor sigui predominant.

Per als documents que han de ser considerats com a patrimonials vegeu l’apartat Camps fixos de Sierra, camp B Codigo 3.


 

 

  • No labels