Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aquesta pauta ha de servir per catalogar: els registres de materials cartogràfics en qualsevol suport (cap06 = "e" o "f") i per reculls de materials mixtos (cap06 = "p") quan el material cartogràfic sigui predominant.

Per als documents que han de ser considerats com a patrimonials vegeu l’apartat Camps fixos de Sierra, camp B Codigo 3.  • No labels