Skip to end of metadata
Go to start of metadata

041 - CODI DE LLENGUA

 El subcamp Obligatori per la 041 és $a i l'Obligatori si Aplicable és $b i $h

Useu aquesta etiqueta tal com diu el format, "quan el codi de llengua en el camp 008/35-37 del registre és insuficient per expressar la informació completa per a documents en més d'una llengua, documents que impliquen una traducció, o documents en què el mitjà de comunicació és un llenguatge de signes"

Primer Indicador

Useu un dels codis següents:

0 - El document no és ni inclou una traducció

1 - El document és o inclou una traducció

Segon indicador

Useu sempre el codi següent:

# - Codi de llengua MARC

$a: Llengua del text/banda sonora o títol separat (R)

 • El primer codi de llengua ha de ser el mateix que el que s’ha anotat a la 008 (Idioma) excepte en el cas que aquest sigui el codi mul.
 • Si es desconeix la llengua o llengües de la publicació o si els codis no es troben a la llista de MARC Code List for Languages, s’anota und (llengua desconeguda).
 • L'ordre dels codis de llengües ha de ser :
  • Llengua predominant en el text
  • Ordre alfabètic (si cap llengua és predominant)

Ex.:

Obres en més d'una llengua. Primer indicador 0

041 0# eng$afre$ager (Text en anglès, francès i alemany)
041 0# cat$aspa (Text bilingüe català-castellà)
041 0# rus$aeng (Text en rus [llengua predominant] i anglès)
041 0# rus$aeng$afre$ager$ita (Text en diferents llengües sense cap de predominant. El títol és en rus)
041 0# eng$ager (Text en anglès i dos capítols en alemany)
041 0# ger$aeng$afre$aita (Revista d’un organisme oficial que es publica en diverses llengües)

$b: Llengua del resum (R)
 • En cas de resums en més d'una llengua, anoteu les llengües per ordre alfabètic de codi.
 • No cal que anoteu el subcamp $b quan les llengües del resum coincideixin exactament amb les de la part principal. Si la coincidència és parcial, s’omplirà el subcamp $b amb els codis de llengua corresponent.

Ex.:

041 0# cat$beng$bspa (Text en català, resums en castellà i anglès)

$h: Codi de la llengua de l'original
 • En casos de traduccions useu aquest subcamp per posar la llengua original i/o la llengua de les traduccions intermèdies del text

Ex. 

041 1# cat$heng (una traducció de l'anglès al català)
041 1# cat$heng$hfre$hita (una antologia de contes traduïda de diverses llengües al català)
041 1# spa$heng$hrus (una traducció de l'anglès al castellà, de l'original en rus)


-----------------------

Febrer  2018

 

 

 • No labels