Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1.Definició 

Aquesta pauta pretén ser un ajut per a la catalogació de les col·leccions especials i fons personal que han de formar part del portal de Col·leccions especials de les biblioteques de Catalunya del CSUC

Aquestes han de complir les definicions següents a més de ser creada o dipositada en alguna biblioteca catalana: 

Col·leccions especials

Agrupació artificial de documents, reunida d'acord amb algunes característiques comunes i sense considerar-ne la provinença. Sovint emmagatzemats en espais diferencials o entorns segurs (reserva) i que comparteixen característiques comunes ja sigui una matèria, un tipus o suport documental o la combinació d'ambdues coses. 

Per ser considerades col·leccions especials, aquestes han de reunir documents rars, materials únics, manuscrits, etc. Ha de ser, també, un material interessant de ser difós.

Ex.:

Cartells d’economia i política, impresos a Catalunya els anys 1981 a 1989 [Visual]

Correspondència relativa a l'intent de compra del Palau Maricel, de Sitges, 1951

En ocasions es poden digitalitzar total o parcialment algunes d'aquestes col·leccions. El tractament de la col·lecció digital serà específic i es concreta en l'últim apartat d'aquesta pauta.

Fons personals

Conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produïts orgànicament i/o reunits i utilitzats per una persona, una família o un organisme en l’exercici de les seves activitats i funcions. El contingut dels arxius personals és molt heterogeni i es caracteritza per la riquesa i la varietat de tipologies documentals que els constitueixen, correspondència, diaris personals, obra creativa, agendes, articles periodístics.

Ex.:

Fons personal d'Àngel Guimerà, |f1850-1926


Col·leccions digitalitzades

Agrupació artificial de documents, reunida d’acord amb algunes característiques comunes i sense considerar-ne la provinença i que comparteixen característiques comunes ja sigui una matèria, un tipus o suport documental o la combinació d’ambdues coses, i que han estat seleccionades per ser digitalitzades i difoses electrònicament.

Ex.:

Banderins del Pavelló de la República [Recurs electrònic]

2. Visualització en el portal de col·leccions especials

Per tal que la col·lecció especial es visualitzi correctament al portal tingueu en compte les explicacions següents:

  1.  L'actualització del portal de col·leccions especials serà mensual (el dia 4 de cada mes), per tant les modificacions o nous registres entrats al CCUC no seran immediatament visibles al portal.
  2. Títol de la col·lecció: El portal visualitza només el $a i el $f de la 245, la resta de $ no es visualitzaran.
  3. Filtre per institució: Fa el filtre a partir de la 940 $a
  4. Filtre per tipus de material: Extreu la informació del camp fix “tipus de material”
  5. Filtre per digitalitzada: Sempre que el registre tingui una 856 40 o una 856 41 la filtrarà com a “Col·lecció digitalitzada”. Per tant, si teniu un pdf., un inventari, etc. recordeu posar una 856 42 o es veurà com a digitalitzada.
  6. Sempre que tingueu una imatge representativa de la col·lecció afegiu-la al registre del CCUC seguint la pauta Procediments d'ús del repositori d'imatges del CCUC 

3. Pautes de catalogació 

Pel procés de selecció, ordenació i descripció d’aquest material, els procediments de la Biblioteca de Catalunya poden ser de molta utilitat: “Manual de procediments de la Biblioteca de Catalunya.PCD-011” http://www.bnc.cat/sprof/normalitzacio/mprocediments/pcd_011.pdf

CAMPS FIXOS Sierra

Per la recuperació i visualització en el portal de Col·leccions especials de les biblioteques de Catalunya del CSUC afegiu-hi la localització: u57: col·lecció especial

CAPÇALERA

POSICIÓ 06: TIPUS DE REGISTRE

En cas que la col·lecció o fons reculli materials d'una única forma, codifiqueu aquest camp segons aquest tipus de material

En cas que  la col·lecció o fons reculli materials de dues o més formes, com ara text, fotografies, etc. i no hi ha cap forma predominant o en cas de fons de manuscrits o material d'arxiu codifiqueu aquest camp amb una "p": material mixt. 

POSICIÓ 07: NIVELL BIBLIOGRÀFIC

c : recull 

008. ELEMENTS DE LONGITUD FIXA 

POSICIÓ 06 TIPUS DE DATA/ESTAT DE LA PUBLICACIÓ 

Valors possibles: 

i (dates inclusives d'un recull)

k (grup d'anys predominants del recull)

m (dates múltiple)

POSICIÓ 07-10 DATA 1

Doneu la més antiga, l'única o primera data de publicació 

POSICIÓ 11-14 DATA 2

Doneu l’última o segona data de publicació. Si el peu d’impremta conté una única data però el camp 008/06 té el valor m (múltiple), considereu que el recull és “obert”, en aquest cas la Data 2 conté 9999.

Ex.:

260 00 $c1978-1983

008/06: i

008/07-10: 1978

008/11-14: 1983

Ex.:

260 00 $c<1977- >

008/06: m

008/07-10:1977

008/11-14: 9999


 

POSICIÓ 15-17 LLOC DE PUBLICACIÓ, PRODUCCIÓ O EXECUCIÓ

Si tots els documents es van publicar en un únic país es dóna el codi d’aquest país.
Si els documents es van publicar en més d’un país, es dóna el codi “vp#“ (various places) .
Si tots els documents són no publicats o no processats es dóna el codi “xx#“ (No place, unknown, or undetermined)

Per els fons de manuscrits i material d’arxiu “spc”.


POSICIÓ 35-37 LLENGUA

Es dóna la llengua o la llengua principal del recull.
Si predomina més d’una llengua i una d’elles és el català i/o castellà es dóna el català o castellà en aquest ordre de preferència.
Si no hi ha una llengua principal o predominant es dóna la primera llengua per ordre alfabètic.


CAMP 1XX: ENCAPÇALAMENT PRINCIPAL

Generalment el títol és l’encapçalament principal d’un recull que conté documents de diversos autors (vegeu AACR2 21.7). S’aplica les AACR2 excepte quan el recull consisteix en documents de dos o més persones. L’encapçalament principal es fa sota el nom més prominent o sota el nom de la persona de qui predominen els documents. Quan el recull és conegut pel nom de l’antic propietari l’encapçalament principal es fa sota el nom del propietari. Ex.: 100 1# $aCervera i Astor, Leandre,$d1891-1964 245 10 $a[Treballs de medicina i biologia del doctor Leandre Cervera,$f1914-1938] Comentari: un recull de 104 documents


CAMP 245: TÍTOL

El títol és l’encapçalament principal quan els documents de la col·lecció són de diversos autors. El catalogador construirà el títol, generalment en català i entre claudàtors ([ ]), procurant fer-lo descriptiu i distintiu, tot destacant el factor que s’ha tingut en compte per fer el recull, com:
1) nom de la col·lecció (per a reculls amb un nom anterior);
2) nom del creador, entitat creadora, col·leccionista o font de procedència;
3) llengües;
4) llocs geogràfics;
5) gènere o forma;
6) matèria principal.

Intenteu que els títols siguin el més homogenis possible i que siguin iguals en els diferents llocs on feu referència a aquesta col·lecció especial (pàgina web, catàleg, butlletins, etc. )

Es construiran els títols dels reculls de material gràfic, de fons de manuscrits i material d’arxiu sense claudàtors ([ ]). En el cas de fons de manuscrits i material d’arxiu es proporcionarà informació sobre el contingut i l’abast del material abans que la matèria així com també les dates inclusives de la totalitat del contingut de la unitat del registre. Opcionalment, i entre parèntesis ( ), es pot proporcionar després de les dates inclusives el període de temps de la major part dels materials descrits.

Ex.:

245 10 $aFons Carlos Barral, $f1950-1989
Un recull de documents de material d’arxiu.

Ex.:

245 10 $aFons fotogràfic Salvany [Visual] / Josep Salvany i Blanch ; membres del Centre Excursionista de Catalunya
 

Ex.:

245 10 $a [Projectes i dibuixos preparatoris per l'enquadernació de l'obra El Rondallari català]|h[Visual]


CAMP 264: PRODUCCIÓ, PUBLICACIÓ, DISTRIBUCIÓ, FABRICACIÓ I COPYRIGHT

Normalment, i a causa de la diversitat dels documents recollits, la data (subcamp $c) serà l’únic element d’aquest camp. Si el recull és tancat, es dóna una data única o les dates inclusives.

Ex.:

264 #0 $c1978
 

Ex.:

264 #0 $c1980-1984

Quan el registre bibliogràfic d’un recull és obert (s’espera afegir nous documents), es donen les dates inclusives entre angles. Si el recull es desenvolupa a partir d’un únic document, es dóna una data d’inici entre angles.


Ex.:

264 #0 $c<2000-2003>
 

Ex.:

264 #0 $c<1966- >


CAMP 300: DESCRIPCIÓ FÍSICA

Extensió (R). L’extensió d’un recull poc extens es dóna comptant el nombre de documents que conté. Es dóna una menció de descripció física separada per cada categoria de material amb la designació específica de material.

Ex.:
300 ## $a5 volums
300 ## $a6 mapes

Ex.:

300 ## $a17 fullets enquadernats en 1 volum


Si el recull és obert, l’extensió es basa en el nombre de documents descrits entre angles.

Ex.:

300 ## $a<6> mapes


Es dóna el nombre de contenidors quan el recull és extens i la numeració dels contenidors s’empra en la construcció de la nota de contingut (505), nota de resum (520) o per a l’assignació de topogràfics.

Ex.:

300 ## $a8$fm$a(10$fcaixes)
 m= a metres. Un recull de documents de material d’arxiu

Ex.:

300 ## $a<2> caixes (<111> vol.)

Ex.:

300 ## $a117 vol. 300 ## $a90 discs sonors 300 ## $a37 videodiscs 500 ## $aTot en 5 caixes


Dimensions (R). Les dimensions només són necessàries si es consideren significatives per al recull. Les dimensions s’han de donar d’acord amb el primer element de l’extensió: documents, contenidors, volums, etc. Quan els documents no són d’un format uniforme es dóna el seu abast.

Ex.:

300 ## […] ;$c28 cm

Ex.:

300 ## […] ;$c23-30 cm
Ex.:

300 ## […] ;$c16 i 35 cm
Ex.:

300 ## […] ;$g12 x 26 x 35 cm

Comentari: un recull de documents de material d’arxiu.


CAMP 351: ORGANITZACIÓ I ORDENACIÓ DELS MATERIALS

En aquest camp es poden donar els detalls sobre l’organització i ordenació del recull.

Ex.:

351 ## $aOrganitzat en dos lots: retrats fotogràfics de celebritats (Lot 1), escenes americanes (Lot 2);$b1.310 retrats ordenats alfabèticament pel model; 85 escenes americanes ordenades per l’estat i al final les localitzacions no identificades.


CAMPS 4XX: COL·LECCIÓ

Els camps 4XX es donen quan són útils de cara a la cerca, p. ex. en reculls de mapes. Els camps 4XX normalment no són necessaris per a reculls de documents monogràfics impresos (p. ex. llibres) perquè no són documents apropiats per a una catalogació de recull.


CAMPS 5XX: NOTES

D’acord amb la normativa es donen les notes que es consideren importants per la descripció del recull. Només s’han contemplat les notes amb una especial rellevància per a la catalogació dels reculls. Totes són opcionals.

Per exemple, entre moltes altres,  podeu fer una nota 500 per relacionar el fons documental que teniu amb la biblioteca personal: 

Ex.:

500 ## El fons documental es complementa amb una biblioteca personal de 754 llibres disponibles a la biblioteca de la UdG

CAMP 505: NOTA DE CONTINGUT

La redacció de les notes de contingut es fa segons l’estil seguit per les AACR2R i els elements relatius a un dels documents es separen per la puntuació ISBD. Els elements poden ser: autor, títol, edició, data de creació o publicació, duració o extensió, escala, etc. En molts casos el catalogador haurà d’assignar un número entre claudàtors ([ ]) a cada document (i al document mateix si és necessari).

En la catalogació d’enregistraments sonors, el número de fabricant pot utilitzar-se com un número de volum. El catalogador haurà de prolongar la nota 505 quan el recull és obert i s’incorporin nous documents al recull.


CAMP 506: NOTA DE RESTRICCIONS D'ACCÉS

Quan l’accés a un recull, o a una part, és restringit, construïu una nota 506 explicant el tipus i l’extensió de la restricció. Per a les restriccions d’ús i reproducció vegeu el camp 540.

Ex.:

506 ## $aAccés restringit:$ces requereix permís escrit


CAMP 520: NOTA DE RESUM, Etc.

Es dóna una nota de resum com addició o com a substitut d’una nota de conté 505. Les notes de resum són narratives, de text lliure i normalment són emprades per donar informació sobre l’abast i el contingut del recull. El tipus d’informació pot ser: tipus i formes dels materials, ordenació, dates i matèries, persones, llocs, o esdeveniments més significatius. Les notes de resum substitueixen les notes de contingut quan s’ha pres la decisió de preparar ajudes de cerca per a un recull amb un gran nombre de documents i/o quan les relacions internes són molt complexes.

Ex.:
520 8# $La col·lecció d'enquadernacions històriques i artístiques que es conserven a la Biblioteca de Catalunya és una de les més importants de l'estat espanyol. Des dels seus inicis, amb la compra de la Biblioteca Aguiló (1907), i la última, amb la compra del taller dels enquadernadors Brugalla (2008), les enquadernacions artístiques han estat presents en els fons de Reserva de la BC. Aquesta col·lecció d'enquadernacions que presentem dins la Memòria Digital de Catalunya, començada amb l'estudi de les enquadernacions dels Fons Miralles (1951) i Espona (1959), i que continuarà amb altres, conté tots els estils clàssics de les enquadernacions espanyoles i internacionals. La signatura dels enquadernadors més rellevants de Catalunya, Espanya, França, Anglaterra, Alemanya, etc., des del segle XVIII, quan les enquadernacions es comencen a signar, hi seran presents: Miralles, Angel Aguiló, Emili i Santiago Brugalla, Capé, Chambolle-Duru, Belz-Niedrèe, Marius Michel, Bauzonnet i un llarg etc.


CAMP 530: NOTA DE FORMATS FÍSICS ADDICIONALS DISPONIBLES

Aquesta nota proporciona informació sobre els diferents formats físics en què està disponible el recull descrit o parts del recull.

Ex.
530 ## $aReproducció digital disponible en línia a Memòria Digital de Catalunya
530 ## $aReproducció digital dels positius estereoscòpics en videodiscs (DVD), i en línia a Memòria Digital de Catalunya
Comentari: el fons conté tant positius estereoscòpics com negatius estereoscòpics, només s’ha reproduït una part, els positius.


CAMP 540: NOTA DELS TERMES QUE REGULESN L'ÚS I LA REPRODUCCIÓ

Aquesta nota proporciona informació sobre les restriccions i altres usos una vegada s’ha garantit l’accés al recull. Són restriccions a la reproducció, exhibició, cites, etc.

Ex.:

 540 ## $aRestringit: còpia permesa només a organitzacions sense ànim de lucre


CAMP 541: NOTA DE LA FONT IMMEDIATA D'ADQUISICIÓ

Aquest camp pot ser utilitzat per donar la font immediata d’adquisició del recull.

Ex.:

541 ## $cDonatiu;$aMrs. James Hickey;$d1954


CAMP 544: NOTA DE LA LOCALITZACIÓ D'ALTRES MATERIALS D'ARXIU

Aquest camp pot ser utilitzat per donar el nom i l’adreça de les institucions que tenen fons amb una relació significativa amb els materials descrits.

Ex.:

544 ## $dEnregistraments sonors i vídeos$etransferits a la$aFonoteca de la Biblioteca de Catalunya


CAMP 545: NOTA BIOGRÀFICA O HISTÒRICA

Aquest camp pot ser utilitzat per donar informació biogràfica d’una persona o informació històrica d’una institució o esdeveniment, quan s’ha utilitzat com a encapçalament principal (1XX) o s’ha fet constar en el camp 245.


CAMP 555: NOTA D'ÍNDEX CUMULATIU / AJUDES DE CERCA

En aquesta nota s’especifica l’existència d’una ajuda de cerca separada. Les ajudes de cerca són el mitjà descriptiu – electrònic o manual – que proporciona un control intel·lectual o administratiu dels elements del recull quan aquest és extens i/o quan les relacions internes són molt complexes. Normalment aquesta nota apareix conjuntament amb la nota de resum.

Ex.:

555 0# $aInventari a la sala de consulta general

Ex.:

555 0# $aAjuda de cerca disponible a Internet


CAMP 561: NOTA DE LA HSITÒRIA DE LA PROPIETAT I LA CUSTÒDIA

Aquest camp pot ser utilitzat per donar alguna dada històrica rellevant dels materials descrits en el recull, des del moment de la seva creació fins el moment de la seva adquisició. La nota sobre la font immediata d’adquisició del material descrit es dóna en el camp 541.

Ex.:

561 ## $aExemplars enviats a Roma a Pere Ysern; en tornar a Barcelona els dóna a Ramon Riera; dels seus hereus passa al col·leccionista Joan Audet i Puncernau, algunes de les p. que falten les tenia emmarcades; després a Ramon Borràs; i a J. Gargallo que els ven a la BC […]


CAMP 580: NOTA D'ENTRADA D'ENLLAÇ COMPLEX 

Aquest camp conté una nota que identifica una relació complexa entre el document descrit i altres documents. Empreu únicament quan les parts de la col·lecció s’han descrit en registres separat.

Ex.:

580 ## $aForma part de […]


CAMP 583: NOTA D'ACCIÓ

Aquest camp conté informació específica de l’exemplar sobre accions de processament, de referència i de conservació, per exemple el seguiment de les activitats de preservació, parts analitzades, etc.

Ex.:

583 ## $aFumigat;$n37$ocaixes d’arxiu;$c1979

Ex.:

583 ## $aDocuments: 10, 14 i 22;$aextrets;$lcatalogats separadament


Anàlisi dels documents del recull

Quan la biblioteca considera necessari aprofundir en l'anàlisi d'algun/s dels documents del recull més enllà de la nota de conté es poden aplicar les tècniques següents, sense considerar aquestes parts com a col·leccions especials i per tant sense afegir la localització u57 .


Entrades secundàries analítiques

Fer entrades secundàries analítiques (títol uniforme o nom-títol uniforme/títol propi o nom i títol propi, segons els casos). Quan es considera indispensable, es poden fer punts d'accés de matèria per als documents que necessiten una anàlisi més aprofundida.

Registre bibliogràfic separat del document:

Quan la tècnica anterior és insuficient per al nivell d'anàlisi que requereix i es vulgui recuperar aquell document original es pot fer un registre bibliogràfic separat del/s document/s d’acord amb les especificacions següents.


Capçalera

Capçalera/07: Nivell bibliogràfic: d Subunitat Comentari: Document analitzat d’un recull descrit


Camp 580: Nota d'entrada d'enllaç complex
Nota formal que relaciona la part analitzada amb el recull del qual forma part. Es dóna el títol del recull precedit de la frase introductòria “Forma part de:”


Camp 773: Entrada de document font
En els registres bibliogràfics del documents analitzats s’ha de donar les dades que identifiquen el recull del qual forma part.

Ex.:
245 00 $aFons de la família Lamote de Grignon,$fca. 1879-1962.

Registre del TOT:

Ex: 
245 00 |aMaterial gràfic del fons de la família Lamote de Grigon
580 |a Forma part de: Fons de la família Lamote de Grignon
773 0 |t aFons de la família Lamote de Grignon

Registre de la PART:

4. Pautes per a les col·leccions digitalitzades

Les col·leccions digitalitzades s’han de tractar com a recursos electrònics i per tant seguint les pautes Guia per a la catalogació de recursos electrònics remots en el CCUC.

En cas que el recull o fons personal original sigui una reproducció idèntica del original, podeu simplement afegir al registre del original les etiquetes explicades a continuació.

Si alhora de fer la digitalització s’ha dut a terme una selecció dels documents originals o es construeix una col·lecció digital i no hi ha un recull o fons personal original feu un registre de recurs electrònic inclouen també les etiquetes explicades a continuació.


Camp 730: Entrada secundària - Títol preferit

Ompliu aquest camp, si s’escau, amb el títol del repositori on està inclòs el recull o part del recull que s’està catalogant.

Ex.:

730 #0 $aDDD Comentari: Dipòsit Digital de Documents de la UAB


Camp 856: Localització i accés electrònics 

Podeu informar en aquest camp si existeix una part o tot del recurs en format electrònic o un recurs relacionat digitalitzat. En el $u introduïu la url corresponent i en el $3 el contingut de la pàgina.

Ex:

245 00 $a Fons Jordi Sabater Pi
520 ## $a Inclou el fons de més de 2.000 dibuixos i aquarel·les de temàtica naturalista, llibretes de camp, fotografies i diapositives etnogràfiques i diapositives de les primeres imatges del goril·la albí Floquet de neu
856 42$3Descripció detallada del fons$u http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/colleccions/personals-especials/sabater-pi/
856 41$3 La Col·lecció digital: Dr. Sabater Pi - Naturalista$u http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=/sabaterpi

Una col·lecció especial digitalitzada íntegrament


Ex: 
245 00 $aBanderins del Pavelló de la República [Recurs electrònic]
856 40 $u http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=%2Fbanderins

Una col·lecció digitalitzada


Anàlisi dels documents d'una col·lecció digital
Si el document està digitalitzat i es dóna accés directe amb una url feu un registre de monografia i doneu una o més etiquetes 730 amb el títol de la col·lecció especial on es troba digitalitzat i de la que forma part.

Ex.:
245 10$a[Alella - 25 cts.]|:|bAjuntament d'Alella, la Caixa Municipal reintegrarà al portador vint-i-cinc cèntims
730 #0 $aMemòria Digital de Catalunya
730 #0 $aPaper moneda del Pavelló de la República (Universitat de Barcelona) 

----------------------

 

Octubre 2017

   • No labels