Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Un recurs continu és un recurs bibliogràfic que es publica al llarg del temps sense que tingui una conclusió predeterminada. Els recursos continus inclouen les publicacions en sèrie i els recursos integrants

Publicació en sèrie: les actualitzacions o números son publicats en una successió de parts discretes (separades).

Recursos integrants: les actualitzacions són integrades en el recurs com un tot i no són discretes. Poden ser finits o continus. Les publicacions en fulls actualitzables que s'actualitzen i els llocs web que s’actualitzen són exemples de recursos integrants.

Children Display