Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 S'aplicarà als materials textuals no seriats publicats en qualsevol suport (cap06 = "a")  i als reculls de materials mixtos (cap06 = "p") quan el material textual sigui predominant

  • No labels